Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Lubuskie: Plan Transportowy niezgodny z przepisami

CZT znalazło aż 6 niezgodności z prawem projektu planu transportowego województwa lubuskiego, do którego uwagi w konsultacjach społecznych można nadsyłać do 20 września.

Do 20.09.2015 można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”. Aktualizacja planu różni się od dokumentu obowiązującego przede wszystkim wpisaniem linii autobusowych, których dotychczasowy plan nie przewidywał. Prezentujemy uwagi przygotowane przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Według CZT dokument (tak samo jak i obecnie obowiązujący) jest niezgodny z obowiązującymi przepisami w aż 6 punktach. Oto wnioski w tych sprawach:

1. Uzupełnienie dokumentu o prognozę potrzeb transportowych.
Brak prognozy potrzeb transportowych jest rażącym naruszeniem art. 12.1. 2) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W dokumencie znajduje się wprawdzie rozdział "Ocena i prognozy potrzeb transportowych", jednak nie zawiera on żadnego podrozdziału, który dotyczyłby prognozy potrzeb transportowych, ani też żadna partia tekstu w tym, ani w innych rozdziałach, nie zawiera takiej prognozy.

2. Uzupełnienie oceny potrzeb transportowych o dane z badań potoków pasażerskich w komunikacji drogowej.
Konieczność zawarcia w dokumencie oceny potrzeb transportowych wynika z art. 12.1. 2) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W naszym przekonaniu nie jest możliwe wykonanie rzetelnej oceny potrzeb transportowych bez przedstawienia wielkości istniejących lub prognozowanych potoków pasażerskich na wszystkich liniach istniejących lub planowanych, uzyskanych przez pomiary, dane z kas biletowych lub ankiety i modelowanie komputerowe. Dokument zawiera analizę tego typu danych dla transportu kolejowego, natomiast nie zawiera dla transportu drogowego. W szczególności bez danych o potokach autobusowych na liniach równoległych do nieczynnych linii kolejowych nie ma możliwości rzetelnego odpowiedzenia na pytanie czy uzasadnione jest wznawianie przewozów kolejowych w tych relacjach.

3. Uzupełnienie dokumentu o wymóg skomunikowań na/z pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych w węzłach określonych w Planie krajowym.
Plan wskazuje węzły przesiadkowe, w tym wszystkie określone w Planie krajowym, jednak nie obliguje do koordynacji rozkładów jazdy pod pociągi szczebla krajowego w tych węzłach. Brak wymogu w/w skomunikowań jest niezgodny z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a co za tym idzie także z art. 11. Pkt. 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W Planie krajowym na str. 62-63 czytamy: „Dla usprawnienia połączeń kolejowych pomiędzy miastami wojewódzkimi, innymi większymi miastami (powyżej 20 tys. mieszkańców) oraz rejonami atrakcyjnymi turystycznie, niezależnie od wariantu prognostycznego, pozostali organizatorzy publicznego transportu zbiorowego powinni zapewnić skomunikowania na następujących stacjach” i tu wymieniono 4 stacje z terenu województwa lubuskiego:
•    Kostrzyn (kierunek Gorzów Wlkp.),
•    Krzyż (kierunki: Gorzów Wielkopolski, Piła),
•    Zbąszynek (kierunki: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Rzepin),
•    Zielona Góra (kierunki: Głogów, Żary).
W związku z tym wnioskujemy, aby w rozdziale "Planowana oferta przewozowa na liniach komunikacyjnych w transporcie kolejowym", w częściach dla poszczególnych linii, w dziale "Wytyczne dla przewoźnika i zarządcy w zakresie konstrukcji rozkładu jazdy", znalazły się stosowne zapisy o obowiązku skomunikowań w czasie nie dłuższym niż 30 min (czas ten wynika z zapisu na str. 62 Planu krajowego). Analogiczne zapisy dla linii autobusowych należy wprowadzić w rozdziale "Sieć linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w transporcie drogowym".

4. Uzupełnienie oceny potrzeb transportowych o ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej.
Zgodnie z § 4. 1.2) c) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, plan transportowy powinien zawierać ocenę i prognozę potrzeb transportowych z uwzględnieniem m.in. zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego. Konsultowany dokument w części diagnostycznej nie zawiera analizy tego problemu. Dlatego wnioskujemy o stosowne uzupełnienie.

5. Uzupełnienie dokumentu o przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera w zakresie koordynacji połączeń różnych rodzajów środków transportu.
Wymóg zawarcia w dokumencie przewidywanego sposobu organizowania systemu informacji dla pasażera w zakresie koordynacji połączeń różnych rodzajów środków transportu wynika z § 4. 1.7) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. W dokumencie na str. 203 zapisano jedynie, że funkcjonowanie systemu informacji dla pasażera musi spełniać ten warunek. Nie zapisano natomiast konkretnie w jaki sposób. Wnioskujemy, aby były wymagane przynajmniej dwa środki:
- podawanie w systemie informacji pasażerskiej w pojazdach (wyświetlacze i system rozgłoszeniowy) po nazwie przystanku przesiadkowego do którego pojazd dojeżdża, godzin odjazdów najbliższych połączeń zbiorowego transportu publicznego z tego przystanku.
- umieszczanie na tabelarycznych i plakatowych rozkładach jazdy także połączeń z przesiadką (oznaczonych odrębnie od bezpośrednich – np. innym kolorem) dla najbardziej typowych relacji z przesiadką (np. połączenia z Zielonej Góry do Poznania z przesiadką w Zbąszynku).

6. Dostosowanie taboru autobusowego do przewozu osób niepełnosprawnych i o ograniczonych zdolnościach ruchowych.
Zgodnie z § 4. 1.6) b) zdefiniowany w planie transportowym pożądany standard musi uwzględniać potrzebę zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym wnioskujemy o zapisanie wymogu dostępności także całego taboru autobusowego do w/w grup pasażerów.

Pełna treść uwag CZT w załączniku poniżej. Szczegóły dotyczące możliwości składania uwag oraz projekt Planu Transportowego można znaleźć tutaj>>>.

Ostatnio zmienianypiątek, 18 wrzesień 2015 21:49
Powrót na górę