Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Biuletyny Zielone Światło

O biuletynie

Zielone Światło to kwartalnik (ISSN 1733-8700) wydawany przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Biuletyn CZT dociera do: posłów, radnych sejmików wojewódzkich i rad miast wojewódzkich, ministerstwa ds. transportu, zarządów urzędów marszałkowskich, zarządów kilkudziesięciu największych miast w Polsce, zarządów i przewoźników komunikacji miejskiej, przewoźników kolei regionalnej, kilkunastu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw transportowych.

Biuletyn Zielone Światło jest bezpłatny, zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu prosimy o kontakt.

Redaktor naczelny: Krzysztof Rytel.

Sekretarz redakcji: Karolina Chrustowiecka.

Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów, dokonywania skrótów oraz nadawania własnych tytułów i śródtytułów.

Przedruk materiałów publikowanych w Zielonym Świetle jest dozwolony bezpłatnie i bez ograniczeń pod następującymi warunkami:

1. podania źródła i autora;

2. powiadomienia redakcji listem elektronicznym, zwykłym lub faksem;

3. w przypadku publikacji drukowanych, na płytach CD i innych nośnikach - przesłania dwóch egzemplarzy publikacji na adres redakcji.

Pokaż # 
Tytuł
Biuletyn nr 4, jesień 2005 (temat numeru: Niezmotoryzowani)
Biuletyn nr 3, lato 2005 (temat numeru: Rowery)
Biuletyn nr 2, zima 2004 (temat numeru: Komunikacja Publiczna)
Biuletyn nr 1, lato 2004 (temat numeru: Kolej)