Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

V posiedzenie KM POIiŚ 19.10.2015

Już 19 października 2015 odbędzie się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W programie między innymi głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej plan ewaluacji. 

Przedstawione i głosowane będą kryteria wyboru dla sektorów: energetyki oraz zdrowia. Tematyka spotkania dotyczyć będzie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program posiedzenia.                                                                      

10:00 Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego
10:30 Otwarcie posiedzenia

□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor energetyki)
• działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
• poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz podziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
□ prezentacja wyników ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych w zakresie odnawialnych źródeł energii
□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor środowiska)
• działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
□ głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

13:15-14:00 Przerwa obiadowa

□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor środowiska)
• działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi;
• działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor zdrowia)
• działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
□ przedstawienie projektu zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów POiIŚ
□ głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów 
□ prezentacja założeń planu ewaluacji POIiŚ 2014-2020
□ głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej plan ewaluacji POIiŚ 2014-2020
□ sprawy różne

17:00 Podsumowanie i zakończenie piątego posiedzenia Komitetu Monitorującego

W załącznikach przedstawiamy dokumenty będące przedmiotem obrad:
□ projekt kryteriów wyboru dla określonych typów projektów wybranych działań POIiŚ 2014-2020 (jako materiał uzupełniający do propozycji kryteriów również wstępne wersje fiszek dla projektów pozakonkursowych z sektora środowiska)
□ projekt zmian horyzontalnych kryteriów wyboru projektów w ramach POIiŚ 2014-2020
□ projekt Planu ewaluacji POIiŚ 2014-2020
□ zatwierdzony protokół z V posiedzenia KM POIiŚ
 
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 grudzień 2015 16:21
Powrót na górę