Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Save our Buses – czyli kampania na rzecz transportu publicznego w Wielkiej Brytanii

Campaign for Better Transport to organizacja działająca w Wielkiej Brytanii, będąca autorytetem w dziedzinie zrównoważonego transportu. Jej członkowie już od 40 lat zabiegają o wygodny, tani, powszechny i przyjazny środowisku transport publiczny, poprawiający jakość życia mieszkańców. „Save our Buses” to jedna ze sztandarowych akcji prowadzonych przez organizację – jej celem jest zapobieganie likwidacji linii autobusowych na terenie Anglii i Walii.

 


Likwidacja autobusów – kto i dlaczego?

Likwidacja autobusów jest pochodną oszczędności budżetowych. Deficyt Budżetowy pojawił się w Wielkiej Brytanii w roku 2002, a w czasie kryzysu z lat 2008 - 2010 sytuacja jeszcze się pogorszyła. Od tego czasu gospodarka brytyjska była stymulowana celem odwrócenia skutków kryzysu. Obecnie rząd brytyjski dąży do całkowitego zlikwidowania deficytu budżetowego oraz osiągnięcia dodatniego bilansu finansów publicznych w roku fiskalnym 2019/2020.

Obok wielu resortów, które zostały dotknięte wielomilionowymi cięciami budżetowymi, z ograniczeniem budżetów musiały się także pogodzić władze lokalne.

Skutkiem tych cięć w 2015 roku aż 63% samorządów lokalnych w Anglii zredukowało dotacje dla linii autobusowych i aż 44% samorządów lokalnych zdecydowało się na likwidacje części dotowanych przez nie do tej pory linii. Od 2010 roku wydatki na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowych zostały zredukowane o 78 mln funtów rocznie (28%) w wyniku czego, ponad 2 400 połączeń autobusowych zlikwidowano lub skrócono.


Rys. 1. Wysokość funduszy na dofinansowanie linii autobusowych na terenie Anglii od roku 2010

wykres 499

Źródło: Campaign for Better Transport

Rys. 2. Procentowe ograniczenie funduszy przeznaczonych dofinansowanie regionalnych autobusów w latach 2015/2016

Procentowe ograniczenie funduszy przeznaczonych dofinansowanie regionalnych autobusów w latach 2015/2016

Źródło: Campaign for Better Transport


Należy zaznaczyć, że dotowane przewozy stanowią jedynie 17% przewozów autobusowych na terenie Anglii (w roku 2010 było to 24%). Najwięcej dotowanych autobusów funkcjonuje na terenach wiejskich, słabo zaludnionych, tam, gdzie mieszkańcy często nie mają żadnej alternatywy transportowej.

Linie komercyjne funkcjonują tam, gdzie przynoszą zysk. W momencie gdy stają się deficytowe są likwidowane, jeśli nie uda się uzyskać przewoźnikowi wsparcia finansowego z budżetu lokalnego.


Społeczne skutki odcięcia ludności od środków transportu

1/3 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie dysponuje własnym samochodem. Tą olbrzymią grupę wypełniają przede wszystkim osoby starsze, uczniowie, bezrobotni, osoby o najniższych dochodach, osoby niepełnosprawne oraz mniejszości narodowe.

Campaign for Better Transport w swych działaniach podkreśla niebagatelny społeczny wpływ na odcięcie tych ludzi od środków transportu publicznego. Dla wielu z nich likwidacja lokalnego połączenia autobusowego oznacza brak możliwości dojazdu do pracy czy szkoły oraz ograniczenie dostępu do usług.

 

Kampania „Save our Buses” – jak to działa?

Campaign for Better Transport wspiera, aktywizuje i konsoliduje osoby z terenów dotkniętych likwidacją połączeń autobusowych. Kontaktując się z organizacją zainteresowani zyskują pełną i profesjonalną wiedzę o działaniach, jakie należy podjąć, aby transport autobusowy w konkretnej okolicy nie został zlikwidowany lub też został przywrócony.

Pracownicy Campaign for Better Transport na każdym z etapów kampanii mającej na celu ocalenie konkretnej linii oferują swoje profesjonalne wsparcie, wiedzę oraz materiały, które mogą być pomocne podczas prowadzenia kampanii. Dając interesantom wędkę, a nie rybę, przyczynili się już do ocalenia kilkuset linii przeznaczonych do likwidacji.


Przebieg kampanii

Osoby lub grupy osób zainteresowane odzyskaniem „swoich” autobusów, chcące skorzystać z pomocy Campaign for Better Transport, powinny zacząć od zdobycia informacji czy w pobliżu miejsca ich zamieszkania działają już zorganizowane społeczności zarejestrowane na stronie internetowej Campaign for Better Transport – w tej chwili jest już takich grup ponad 200.

Rys. 3. Społeczności zorganizowane w ramach kampanii „Save our buses”

Społeczności zorganizowane w ramach kampanii „Save our buses”

Źródło: Campaign for Better Transport


Jeśli w danym regionie działa już społeczność zgromadzona wokół celu jakim jest odzyskanie lokalnych połączeń autobusowych na pewno warto skorzystać z wiedzy zdobytej przez nią w trakcie prowadzonych działań. Jeśli takiej grupy nie ma – konieczne jest jej założenie.

Od współpracowników Campaign for Better Transport można zdobyć kolejną istotną informację – kto jest odpowiedzialny za decyzje o likwidacji linii autobusowych w „naszym” regionie. Dotarcie do źródła informacji na temat sposobów finansowania „naszej” linii oraz przyczyny jej likwidacji stanowią podstawę zbudowania efektywnej kampanii.

W Wielkiej Brytanii lokalne władze przed podjęciem decyzji o likwidacji każdej z linii mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zbadania wpływu likwidacji danej linii na określone grupy społeczne: emerytów, studentów, niepełnosprawnych, kobiety itd. Dlatego ważne jest aby w czasie konsultacji wykazać, że taki negatywny wpływ likwidacji autobusów wystąpi.

Przed konsultacjami ważne jest zebranie danych dotyczących liczby osób korzystających z lokalnego połączenia autobusowego, ich wieku oraz przynależności do określonych grup społecznych. W następnym kroku prowadzący kampanię powinien postarać się o sojuszników – osoby lub grupy osób od których uzyska wsparcie (szkoła, szpital, grupa lokalnych przedsiębiorców itp.).

Zorganizowanie w czasie konsultacji społecznych demonstracji z ulotkami, transparentami oraz podpisanymi petycjami od mieszkańców, stanowi ważny element kampanii, często przesądzający o jej sukcesie.

Czasami jednak rozpoczęcie kampanii następuje z różnych przyczyn w okresie późniejszym – gdy dana linia zostanie już zlikwidowana.


W ramach przygotowanie do kampanii Campaign for Better Transport poleca osobom je prowadzącym przeprowadzenie następujących czynności:
1. Kontakt z grupą lokalną działającą na dotkniętym redukcją połączeń terenie lub też jej stworzenie.
2. Przeprowadzenie badań w terenie – zebranie dowodów na to, że autobusy lokalne są potrzebne i powinny być dotowane przez lokalny samorząd.
3. Wyznaczenie celu kampanii.
4. Zebranie sojuszników (np. emeryci, lokalny szpital).
5. Stworzenie komunikatu – haseł kampanii.
6. Wybranie kanałów komunikacji (prasa lokalna, portale społecznościowe, spotkania publiczne).
7. Spis potrzebnych materiałów / gadżetów.
8. Spis okazji idealnych do wpłynięcia na decydentów (np. zebranie samorządu lokalnego, konsultacje społeczne).
9. Spis kluczowych dat kampanii.


Na każdym z etapów kampanii, zaangażowane osoby mogą liczyć na wsparcie współpracowników Campaign for Better Transport, którzy pomagają:
• Znaleźć odpowiednich sojuszników;
• Znaleźć decydentów – osoby podejmujące decyzje o likwidacji linii autobusowych w danym regionie;
• Napisać informację dla prasy;
• Wypracować dobre relacje z lokalną prasą;
• Napisać pisma czy listy do władz lokalnych;
• Określić alternatywne rozwiązania transportowe, które mogą zostać zaproponowane władzom lokalnym (np. likwidacja tylko części trasy, udostępnienie dla mieszkańców autobusu należącego do szkoły itp.);
• Wykorzystać do celów kampanii lokalny plan transportowy;
• Umówić spotkanie z członkiem parlamentu z danego regionu;
• Wykonać efektywne i efektowne materiały marketingowe;
• Wykorzystać social media w prowadzonej kampanii;
• Stworzyć i promować petycję online;
• Wykorzystać fakt, że lokalne władze mają obowiązek wspierać zrównoważony transport oraz gospodarkę lokalną chroniąc interesy konkretnych grup społecznych (np. uczniów czy emerytów).

Oprócz know how, Campaign for Better Transport oferuje grupom zaangażowanym w kampanie dostarczenie materiałów marketingowych takich jak ulotki, plakaty czy bannery.

 

Likwidowanie autobusów w Polsce

Problem likwidowania linii autobusowych jest aktualny także w Polsce. Może z perspektywy Warszawy czy innych największych miast nie jest to zupełnie widoczne, ale spadek roli transportu autobusowego jest znacznie nawet głębszy niż kolejowego. W okresie 2000 – 2011 przewozy kolejowe osób spadły o 27%, podczas gdy drogowe (autobusowe) aż o 43% (przy czym w komunikacji miejskiej praktycznie znacznego spadku nie było, a więc w komunikacji zamiejskiej spadek jest jeszcze głębszy).

Przewozy drogowym i kolejowym transportem publicznym w Polsce 2000 - 2011 [mln pas.]. Źródło: , s. 14.

Spadki przewozów autobusowych i kolejowych w Polsce


Sukcesy kampanii, czyli kilkaset przywróconych autobusów - mówią same za siebie – lokalne inicjatywy mają sens, są efektywne i potrzebne, a działanie organizacji takich jak Campaign for Better Transport przyczynia się do poprawy użyteczności transportu publicznego oraz ochrony praw należnych pasażerom.

Ostatnio zmienianysobota, 05 marzec 2016 16:12
Powrót na górę