Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Oznakowanie dróg bardziej dostosowane do rowerów

8 października weszły w życie prorowerowe nowelizacje dwóch rozporządzeń regulujących sposób znakowania dróg. Istotny udział w ostatecznym kształcie jednego z nich miało CZT.

 

Chodzi o nowelizacje z 3 lipca 2015 r. dwóch rozporządzeń:

1.   w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

2.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Najważniejsze zmiany

1. Wyraźnie wskazano, że aby dopuścić ruch rowerowy na ulicy jednokierunkowej pod prąd wystarczy dodać tabliczki T-22 ("Nie dotyczy rowerów") pod znakami nakazu i zakazu określającymi kierunek ruchu. Dotąd niektóre samorządy (np. Warszawy) uważały, że konieczne jest wyznaczenie osobnego pasa ruchu dla rowerzystów jadących pod prąd, na co z kolei nie zawsze wystarczało szerokości ulicy.

2. Pokazano jak należy wyznaczać śluzy rowerowe, czyli pola umieszczane przed linią zatrzymania na pasach ruchu dla samochodów, umożliwiające w czasie sygnału czerwonego zajęcie przez rowerzystów skręcających w lewo miejsca po lewej stronie jezdni. Niedawno wprowadzono do prawa o ruchu drogowym pojęcie śluzy rowerowej ale dotąd nie było wiadomo jak ona powinna wyglądać.

3. Pozwolono na dopuszczanie ruchu rowerów na pasach dla autobusów.

4. Przewidziano rozmiary mini znaków pionowych i poziomych dla infrastruktury rowerowej. Dotychczas np. pozioma strzałka kierunkowa nie mieściła się w dopuszczalnej szerokości pasa ruchu dla rowerów (1,5 m).

5. Zmieniono opisy znaków dotyczących rowerów, usuwając zastrzeżenie o rowerach jednośladowych. Wszystkie znaki, które jak się okazuje dotąd dotyczyły tylko rowerów jednośladowych (np. C-13 "droga dla rowerów") obecnie dotyczą każdego roweru, także np. trójkołowego.

6. Wprowadzono znak poziomy P-26 „Piesi”, który odtąd musi być stosowany na drodze dla pieszych jeśli przylega do niego droga dla rowerów.

7. Zmniejszono minimalną szerokość przejść dla pieszych do 2,5 m (dotąd 4 m), co umożliwi ich wyznaczanie nawet przy wąskim pasie drogowym, a dodatkowo wprowadzono oznaczenie przejazdu dla rowerzystów przylegającego do przejścia dla pieszych co jeszcze bardziej zmniejsza potrzebną szerokość.

 

Poprawki wprowadzone dzięki uwagom CZT

W trakcie konsultacji społecznych drugiego rozporządzenia uwzględniono kilka uwag zgłoszonych przez CZT. Oto one:

1. Dopuszczono możliwość umieszczania na jednej konstrukcji wsporczej pod znakami A-7 ("ustąp pierwszeństwa") lub B-20 ("stop") znaków informacyjnych D-6/D-6a/D-6b ("przejście dla pieszych" / "przejazd dla rowerzystów" / przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów"). Pozwoli to na logiczne i czytelne oznakowanie skrzyżowań wyposażonych w przejścia dla pieszych lub przejazdy dla rowerzystów. Dotychczas oznakowanie jednego wlotu na skrzyżowaniu wymagało zastosowania nawet 3 słupków, co tworzyło wrażenie „lasu znaków”, pogarszając ich widoczność oraz rozpoznawalność.

2. Dopuszczono umieszczanie znaków zatrzymania w przypadku pasów ruchu dla rowerów i śluz rowerowych bliżej sygnalizatora (w odległości 0,5 m zamiast 2 m). Poprawia to widoczność rowerzystów dla kierowców oraz skraca czas ewakuacji skrzyżowania, a co za tym idzie długość czasu międzyzielonego. 

3. Wprowadzono nowy znak poziomy P-26 złożony z symbolu roweru (jak w P-23) z dodanymi dwiema krokiewkami (sierżantami) - do oznaczania części pasa ruchu przeznaczonej dla rowerzystów (w sytuacji gdy jest on zbyt wąski dla wydzielenia samodzielnego pasa dla rowerów).

4. Zrezygnowano z wymogu aby dopuszczanie ruchu rowerowego na pasach dla autobusów możliwe było tylko w przypadku pasów o szerokości min. 4,5 m.

5. Usunięto z rozporządzenia przyciski dla rowerzystów w sygnalizacji (pozostały tylko dla pieszych), detekcja rowerzystów może się odbywać tylko za pomocą urządzeń automatycznych (video, pętli indukcyjnych).

6. Dopuszczono wyznaczanie na progach zwalniających płytowych o długości płyty l>4 m nie tylko przejść dla pieszych ale również przejazdów dla rowerzystów. Ponadto takie progi zwalniające (z przejściem dla pieszych lub przejazdem dla rowerzystów) mogą być lokalizowane bliżej niż 40 m od skrzyżowania, co jest niedopuszczalne dla innych progów zwalniających. 

 

Nie udało się przekonać ministerstwa m.in. do:

- Braku konieczności stawiania znaku B-9 ("zakaz wjazdu rowerów") na jezdni, jeśli towarzyszy jej droga dla rowerów.

- Możliwości stosowania kombinacji znaku C-16 ("droga dla pieszych") i tabliczki T-22 ("nie dotyczy rowerów"), dzięki której powstawałyby drogi dla pieszych i rowerów z możliwością korzystania przez rowerzystów także z jezdni.

- Wprowadzenia rozmiarów mini także dla linii zatrzymania warunkowego (złożonych z trójkątów lub prostokątów) tak, żeby można je było stosować na drogach dla rowerów.

 

Zobacz także:

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 12 październik 2015 16:46
Powrót na górę