Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Warmińsko-Mazurskie: Skok na kasę na transport miejski

CZT powiadomiło Komisję Europejską o nienotyfikowanym przesunięciu 21,4 mln euro z kwoty 48 mln euro dedykowanej w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego transportowi miejskiemu na projekty... drogowe.

 

29 marca Centrum Zrównoważonego Transportu przesłało do Komisji Europejskiej informację o dostrzeżeniu "skoku na kasę" przeznaczoną w RPO na transport miejski. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 został przed rokiem zatwierdzony przez Komisję Europejską. W dokumencie tym przy kodzie 043 oznaczającym środki na transport miejski widnieje kwota 48 mln euro. Tymczasem w późniejszym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych - dokumencie szczegółowym, uchwalanym bez konieczności zatwierdzenia przez Komisję Europejską, jest wprawdzie w osi priorytetowej IV działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, na które przeznaczono w/w kwotę 48 mln euro, jednakże z kwoty tej aż 21,4 mln euro przeznaczono nie na transport miejski tylko na drogi.

Na powyższą kwotę składają się:

  • 15,5 mln w poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna),
  • 2,0 mln w poddziałaniu 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis,
  • 3,9 mln w poddziałaniu 4.4.4 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Oznacza to, że na faktyczne działania dotyczące transportu miejskiego przeznaczono z 48 mln euro zaledwie 19 mln euro (poddziałanie 4.4.5) oraz 6,7 mln euro na ścieżki rowerowe w MOF Olsztyna (poddziałanie 4.4.1). Pozostałe ponad 21,4 mln euro przeznaczono na „budowę i przebudowę dróg w miejskich obszarach funkcjonalnych”, rzekomo „związaną ze zrównoważoną mobilnością miejską” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wśród przykładów takiej infrastruktury towarzyszącej wymieniono m.in. budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych oraz oświetlenia, ale wyłącznie w ramach szerszego projektu drogowego. Czyli coś na co w oryginale przeznaczono te środki może być z nich realizowane tylko jako część projektu budowy lub przebudowy drogi, na co te środki nie były dedykowane. Wśród przykładów infrastruktury towarzyszącej, możliwej do realizacji w ramach działania 4.4.2 wymieniono nawet... "budowę lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia dotyczącego wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz.” Co to ma wspólnego z transportem publicznym?

Przeanalizowaliśmy RPO wszystkich 16 województw i ich SzOOP-y. Wszystkie tego typu działania w SzOOP-ach 15 innych RPO są wpisane do osi priorytetowych dotyczących dróg. We wszystkich też SzOOP-ach RPO pozostałych województw są bardzo rygorystyczne limity gwarantujące, że wydatki na budowę dróg w ramach projektów dot. komunikacji miejskiej będą stanowiły limitowany margines i będą możliwe tylko w uzasadnionych, niezbędnych przypadkach. Tymczasem w województwie warmińsko-mazurskim na towarzyszące działania drogowe przeznacza się tyle samo środków, co na działania zasadnicze, takie jak budowa linii transportu miejskiego, przystanków, pętli, zajezdni, parkingów i zakup taboru.

Należy dodać, że warmińsko mazurskie przeznaczyło w RPO w porównaniu do innych województw mało zarówno na kolej jak i na transport miejski. Na kolej jest to 19% łącznych środków na transport (5 miejsce od końca na 16 województw), na transport miejski 20% (tylko 2 województwa przeznaczyły mniej). teraz okazuje się, że i te skromne środki chyłkiem przesunięte zostały na drogi.

Pełna treść pisma do Komisji Europejskiej jest do ściągnięcia poniżej.

Ostatnio zmienianyczwartek, 31 marzec 2016 15:22
Powrót na górę