Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

PKP Intercity nie wie ile wyremontowało lokomotyw i wagonów

PKP Intercity odmawia podania liczby wyremontowanych w poprzednich latach lokomotyw i wagonów, argumentując to tym, że... "wymagałoby to dokonania stosownych działań t.j. analiz, obliczeń, zestawień, podsumowań, które połączone są z zaangażowaniem intelektualnym", co charakterystyczne jest dla tzw. informacji publicznej przetworzonej.

 

Prezes Centrum Zrównoważonego Transportu, Krzysztof Rytel, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do PKP Intercity o podanie liczby wagonów i lokomotyw poddanych w poszczególnych latach okresu 2010-2014 przeglądom poziomu P3-P5 wg typów pojazdów. Odbyło się to w formie 10 osobnych wystąpień, oddzielnie dla wagonów i lokomotyw dla pojedynczego roku. W odpowiedzi na każde z tych zapytań nadeszła odmowa udostępnienia informacji.

Członek zarządu spółki, pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont i prokurent Robert Tarnacki uzasadniając odmowę stwierdzają, że żądana informacja publiczna nie ma charakteru informacji publicznej prostej, lecz informacji publicznej przetworzonej. To duża różnica, bo według ustawy udostępnienia tej drugiej można żądać tylko w takim zakresie, "w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego". A to oczywiście daje duże pole manewru do udowodnienia, że akurat w tym przypadku takiego interesu publicznego, w dodatku szczególnego, nie ma.

Co zatem jest informacją publiczną przetworzoną? Według orzecznictwa jest to jakościowo nowa informacja, która nie istnieje w przyjętej treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu. "Udzielenie informacji przetworzonej poprzedza wytworzenie nowej informacji, co wymaga dokonania stosownych działań tj. analiz, obliczeń, zestawień, podsumowań, które połączone są z zaangażowaniem intelektualnym, które wymagają odpowiedniego zestawienia danych, samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenie stosownych czynności analitycznych" (wyrok NSA z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 3097/12).

Tymczasem jak wynika z prostego przeglądu zamówień publicznych na stronie internetowej przewoźnika spółka rocznie udziela najwyżej kilkunastu zamówień na przeglądy taboru (z reguły każde dotyczy innego typu pojazdu). Do tego mogą dochodzić przeglądy wykonywane we własnym zakresie, ale dane o nich powinny być dostępne jeszcze łatwiej. Udzielenie informacji publicznej dla każdego zapytania nie będzie się zatem wiązało z analizowaniem ani setek, ani dziesiątek liczb lecz zapewne kilkunastu - uważa Rytel.

Gdzie tu miejsce na przetworzenie wymagające "zaangażowania intelektualnego" lub "czynności analitycznych? Wystarcza mechaniczne zsumowanie kilkunastu wyszukanych liczb do kilku sum dla poszczególnych typów taboru (zakładając, że dla poszczególnych typów i poziomów przeglądów będzie więcej niż jedno zamówienie rocznie lub wykonał je więcej niż jeden zakład własny). Nie da się uznać prostego dodawania w zakresie 1-100 (umiejętność z 1 klasy szkoły podstawowej) za wymagające "zaangażowania intelektualnego" czy "czynności analitycznych".

Całe uzasadnienie decyzji jest kuriozalne i mogłoby śmiało stanowić część literatury Franza Kawki lub ewentualnie Sławomira Mrożka - np. akapit zaczynający się od zdań: "Tym samym zadośćuczynienie żądaniu sformułowanemu przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku o udostępnienie informacji publicznej sprowadzałoby się do odnalezienia, szczegółowego przeanalizowania dokumentacji dotyczącej wykonanych przeglądów oraz napraw taboru spółki PKP Intercity, a następnie stworzenie nowej informacji w formie zestawienia, które miałoby zostać przekazane wnioskodawcy. Konieczność podjęcia opisanych działań prowadzi do wniosku, że żądana informacja posiada charakter informacji publicznej przetworzonej." Wynika z tego, że sprawdzenie i zsumowanie kilku liczb wymaga "czynności analitycznych" i "zaangażowania intelektualnego" co podnosi poziom trudności na wyższy poziom, kwalifikując informację publiczną do przetworzonej. Absurd.

- Obecnie złożyłem zgodnie z ustawową procedurą wnioski do spółki o ponowne przeanalizowanie sprawy i w przypadku ponownej decyzji odmownej będę miał otwartą drogę do skierowania sprawy do sądu administracyjnego oraz do prokuratury (za nieudostępnianie informacji publicznej grozi kara pozbawienia wolności do roku) - informuje prezes CZT. - Jednak w przypadku ponowienia odmowy spółka pośrednio potwierdziłaby, że nie posiada wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) zgodnego z ustawą o transporcie kolejowym. System ten bowiem wymusza konieczność ścisłego zarządzania terminami przeprowadzania przeglądów wszystkich poziomów posiadanego taboru wraz z wytwarzaniem odpowiedniej dokumentacji i jej archiwizacją. Jeśli przygotowanie takiej informacji wymaga "zaangażowania intelektualnego" i ogromnych "prac analitycznych" to znaczy, że w spółce system zarządzania bezpieczeństwem nie funkcjonuje. Dlatego w takim przypadku złożę także wniosek o kontrolę Urzędu Transportu Kolejowego - kończy Rytel.

Ostatnio zmienianywtorek, 15 wrzesień 2015 15:05
Powrót na górę